Tag «ค่านิยม»

ความหมายของประเพณีไทย

  ประเพณีไทย มีความหมายว่า เป็นแบบความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่างๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ที่กระทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  โดยลักษณะของประเพณีไทยนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ปฎิบัติเชื่อถือมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเอง ที่เป็นการสืบทอดคงรักษาไว้ เลยทำให้ประเพณีไทยต่างๆ นั้นก็ยังคงมีให้เห็นถึงอยู่ทุกวันนี้ ประเพณี นั้นก็เกิดจากความเชื่อในสิ่งที่มีอำนานเหนือมนุษย์ เช่น อำนาจของฟ้าดิน อากาศ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย เลยทำให้ประเพณีนั้นคนส่วนใหญ่ในแต่ละภาคก็จะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกัน มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็จะเห็นได้จากคนในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะดำรงคงรักษาประเพณีไว้อย่างยาวนานนั่นเอง ทำให้คงอยู่ได้ก็เป็นเพราะคนรุ่นใหม่ที่ร่วมแรงร่วมใจกันรักษาให้อยู่ตลอดไปนั่นเอง ซึ่งประเพณีไทยนั้นก็มีอยู่อย่างมากมายเลยนะครับก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในแต่ละพื้นที่ แต่ละภาคก็จะมีประเพณีและความนิยมตลอดจนวัฒนธรรมที่แตกต่างออกกันไปอย่างเห็นได้ชัด เลยทำให้แต่ละภาคของประเทศไทยนั้นมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นคนรุ่นหลังนิแหละครับจะต้องรับไว้ และจะต้องปรับปรุงรักษาประเพณีต่างๆ ไว้ให้อย่างยาวนานมากที่สุด และจะต้องนำประเพณีเหล่านี้นั้นไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆ หรือคนต่างชาติให้ได้ซึบซัมเข้ามาในประเพณีอันดีงามให้ได้ ประเพณีไทยที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันรวมถึงต่างชาติด้วยนั้นก็คงจะเป็นประเพณีสงกรานต์นั่นเอง